Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Bufáczech, s.r.o.

Se sídlem: Karlínské náměstí 238/6, 186 00  Praha 8 

IČ: 629169823

DIČ: CZ 62916823

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 35689

zastoupená: Evou Čejkovou, jednatelkou

(dále jen „prodávající“) pro prodej zboží (dále jen „dodací podmínky“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ, PLATNOST 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využitím služby: online objednávka, dostupné prostřednictvím www.reznictviBufáczech, s.r.o..cz  (dále jen „Služba“). Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


2. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Okamžikem odeslání objednávky, kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl při vyplňování objednávkového formuláře, a to za účelem řádného zpracování jeho objednávky společností Bufáczech, s.r.o. Společnost Bufáczech, s.r.o. si tyto ponechá výhradně za účelem zpracování případné budoucí objednávky. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.

 

3. NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Zákazník prostřednictvím Služby objedná zboží, které společnost Bufáczech, s.r.o. nabízí na Webové stránce. Smlouva o koupi zboží mezi společností Bufáczech, s.r.o. a Zákazníkem, je uzavřena okamžikem, kdy společnost Bufáczech, s.r.o. písemně potvrdí Zákazníkovi objednávku na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce.

 

Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce společnosti řeznictví Bufáczech, s.r.o. je informativního charakteru a společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Dostupnost zboží prezentovaného na Webové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost Bufáczech, s.r.o. dostupnost veškerého zboží negarantuje a v případě nemožnosti vykrýt celou objednávku ze strany prodávajícího, je prodávající  povinen o tomto kroku vyrozumět kupujícího při potvrzení objednávky kupujícímu.

 

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Zákazník sám.

 

Z důvodu zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu zákazníků, může společnost Bufáczech, s.r.o. předem stanovit maximální limity odběru položek zboží jedním Zákazníkem, které nesmí přesáhnout výrobní kapacitu. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti Bufáczech, s.r.o. v případě individuální objednávky velkého množství zboží toto zboží nedodat, případně počet objednaných kusů omezit na rozumnou míru, pokud jedna objednávka překročí výrobní kapacitu. Za nadlimitní objednávku je považována objednávka přesahující 50 kg/produkt.

 

U produktů je složení, alergeny a výrobce dostupné přímo v popisu každého výrobku na Webové stránce.

 

4. CENY, DODACÍ PODMÍNKY, PRODLENÍ

4.1 CENY

 

Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím s připočtením v tu dobu platné zákonné daně z přidané hodnoty (ceny uvedené včetně DPH). Ceny zboží je kupující povinen platit v korunách českých, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána jiná měna. 

 

Při objednávce zboží na váhu si společnost Bufáczech, s.r.o. vyhrazuje právo na dodání zboží s přiměřenou hmotností odchylkou.

 

Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník objedná počet kusů namísto váhového množství, společnost Bufáczech, s.r.o. dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy objednaného počtu kusů takového zboží.

 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena bez DPH je vždy uvedena pod cenou s DPH (v detailu produktu).

 

Cena za Službu je splatná okamžikem předání zboží Zákazníkovi na základě řádně vystaveného účetního dokladu, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Možnosti platby jsou dány standardními platebními možnostmi dané provozovny, které jsou zveřejněny na Webových stránkách a na vchodových dveřích každé z provozoven. 

Zákazník má v zadávání své objednávky na výběr den a čas převzetí své potvrzené objednávky.

 

4.2 DODACÍ LHŮTY A PRODLENÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

Dodací lhůty jsou pro prodávajícího závazné, pokud prodávající dodací lhůty pro odběratele závazně výslovně písemně potvrdí a nedojde k narušení dodávek ve smyslu 4.3 těchto podmínek.

Zákazník při objednávce zboží na Webové stránce zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží v rámci poboček prodávajícího. Zboží je doručeno v den určeného výdeje na pobočku, aby bylo co nejčerstvější v okamžiku předání Zákazníkovi. Prodávající nedodává na adresu Zákazníka, Zákazník si svoji objednávku musí vyzvednout na jím, předem zvolené pobočce prodávajícího, a to nejdříve v den a čas, který si zvolil v objednávce, a který mu byl potvrzen prodávajícím v potvrzení objednávky.

Ocitne-li se prodávající v dodávkách zboží ve zpoždění z jiných důvodů než jsou uvedeny níže, považuje se to za nepodstatné porušení smlouvy. Kupující může v takovém případě, po marném uplynutí jím stanovené náhradní dodací lhůty v délce 24 hodin od oznámení, od smlouvy odstoupit. Za podmínky poskytnutí uvedené náhradní dodací lhůty může kupující od smlouvy odstoupit při zpoždění způsobeném úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí ze strany prodávajícího.

 

4.3 NARUŠENÍ DODÁVEK

 

Okolnosti a události neovlivnitelné prodávajícím nebo důvody nespočívající na jeho straně – jako např. stávka, válka, požár, zvýšení nákladů na nákup surovin nebo prodej zboží, překážky způsobené úředním nařízením, a to i v devizovém oběhu nebo jinými právními akty, přírodními katastrofami nebo v jiných případech vyšší moci – které zabraňují dodávkám nebo je podstatně ztěžují, zprošťují prodávajícího, po dobu jejich působení, od povinnosti plnit kupujícímu dodávky. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně prodávajícího, jeho dodavatelé svou povinnost nesplní vůbec nebo opožděně, nebo jsou narušeny obvyklé odběrní a přepravní poměry nebo možnosti. V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že tyto skutečnosti oznámí kupujícímu a jestliže se již sám ocitl v prodlení, dodávat zboží s odpovídajícím zpožděním nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě. 

 

4.4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ KOMUNIKAČNÍMI PROSTŘEDKY NA DÁLKU

 

Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů. Odstoupení je možné i pro dílčí položky nákupu.

Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které:

 

1. podléhá rychlé zkáze (pečivo, potraviny živočišného původu)

 

2. bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

4.5 PŘEJÍMKA ZBOŽÍ, PRODLENÍ ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 

Kupující, který provedl přejímku zboží (ať už před či k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží) nebo byl prodávajícím vyzván k tomu, aby přejímku zboží provedl, avšak tuto přejímku z důvodů spočívajících na jeho straně nevykonal, může uplatnit nároky z vad zboží jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady na zboží vznikly úmyslným zaviněním na straně prodávajícího v době po přechodu nebezpečí škody na zboží.

Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít.

Jestliže kupující zboží, jehož přejímku provedl nebo měl možnost provést, přes jeho připravenost k dodání neodebere, přechází nebezpečí škody na zboží, pokud se tak již nestalo dříve, na kupujícího nejpozději prvním dnem prodlení kupující s převzetím zboží a tímto dnem se v tomto případě také stává splatnou celá kupní cena. Prodávající je dále v tomto případě oprávněn požadovat od kupujícího náhradu všech škod vzniklých prodlením na straně kupujícího při odběru, jakož i úroky z prodlení z kupní ceny, skladné, přepravní náklady a další prokazatelné náklady výlohy nebo výdaje, vzniklé z důvodu prodlení kupujícího prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech v dílčím plnění.

 

Pokud se kupující ocitne s plněním svých povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy v prodlení, zejména v případě prodlení s odebráním zboží či zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu, je prodávající oprávněn, a to bez stanovení dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. Při prodlení kupujícího je prodávající oprávněn zboží podléhající výhradě jeho vlastnického práva podle své volby na náklady kupujícího vzít zpět a/nebo prodat, přičemž kupující je povinen prodávajícímu uhradit případný rozdíl mezi realizovanou cenou a kupní cenou sjednanou ve smlouvě s kupujícím.

2. Pokud se kupující ocitne v prodlení s placením svých peněžních závazků vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn účtovat roční úroky z prodlení ve výši stanovené dle právních předpisů účinných v době prodlení kupujícího. 

3. Jakékoliv nároky prodávajícího z titulu úroků z prodlení a/nebo smluvní pokuty vyplývající z těchto podmínek nemají žádný vliv na nárok prodávajícího vůči kupujícímu z titulu náhrady škody a jeho výši.

 

5. REKLAMACE 

 

1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud z příslušné smlouvy nebo těchto dodacích podmínek výslovně nevyplývá něco jiného.

2. Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny. Za zjevné vady, které se objeví při nebo po zpracování zboží prodávající neodpovídá.

3. Ostatní reklamace, které nejsou dle předchozích odstavců 1. a 2. vyloučeny, musí být, u zjevných vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží, u skrytých vad pak neprodleně po jejich zjištění, oznámeny písemně prodávajícímu, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá pouze za ty vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Veškeré záruky však zanikají uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Zboží z vadné dodávky musí být uchováno v tom stavu, ve kterém bylo v době zjištění závad, musí být zřejmé, že se jedná o zboží dodané prodávajícím, dále musí být kupujícím pečlivě a bezplatně uloženo a připraveno k prohlídce ze strany prodávajícího. Porušení těchto závazků vylučuje jakékoliv reklamační nároky vůči prodávajícímu.

4. Jestliže předmět dodávky byl vadný, nebo nemá smluvně dohodnuté vlastnosti, může kupující požadovat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny, přičemž ostatní nároky, zejména, avšak nikoli pouze, na dodání náhradního zboží, opravu zboží a dodání chybějícího zboží, jsou vyloučeny.

 

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Převod práv a povinností kupujícího dle jakékoli smlouvy s prodávajícím na třetí osobu vyžaduje předchozí písemný souhlas prodávajícího.

2. Na tyto dodací podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající v souvislosti s prodejem a dodávkami zboží prodávajícího kupujícímu platí vnitrostátní právo České republiky s vyloučením odkazů na jakékoliv mezinárodní úmluvy v maximální možném rozsahu dovoleném českými předpisy.

3. Místem pro splacení kupní ceny jakož i pro další plnění kupujícího je sídlo prodávajícího a jeho další pobočky, případně jiné místo uvedené ve smlouvě nebo ve faktuře za dodané zboží vystavené prodávajícím. Místem plnění pro dodávky je to místo, kde se nachází zboží pro odeslání nebo jiné místo sjednané pro předání kupujícímu. Místo plnění se nemění tím, že prodávající zajišťuje odeslání zboží kupujícímu.

4. Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto dodacích podmínek stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena, pokud z povahy právního úkonu nebo jeho obsahu anebo okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu těchto dodacích podmínek. Prodávající a kupující se zavazují takovéto neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem, a to do čtrnácti (14) dnů po zjištění takovéto neplatnosti, protiprávnosti či jiné nevymahatelnosti.

 

Zpět do obchodu